Start

Välkommen till Västra Hjortgården!


Byggnadsplanen för Västra Hjortgårdsområdet fastställdes 24 juni 1975.


Rättviks kommun ansökte 1982 om lantmäteriförrättning för bildande av gemen-samhetsanläggning för vägar och grönområden inom Västra Hjortgårdsområdet. Ansökan innefattade även bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen.


881124 beslöt Rättviks kommun att anslå pengar efter det att krav rests från de boende angående färdigställande av exploateringsområdet, under förutsättning att samfällighetsförening bildades.


Vid ett informellt möte, under november 1989, mellan handläggande tjänstemän vid Rättviks kommuns tekniska kontor och representanter för de boende i området klargjordes i samförstånd omfattningen av iståndsättningsåtgärderna i enlighet med utförd besiktning.


Texten hämtad ur informationsdokument Lantmäteriet 901112, dnr W7 87 117.

Påminnelse - betala in medlemsavgiften, 1000 kr, senast den 1 oktober.

Bankgiro 634-6571, ange namn och adress.

Tack för i sommar... vi kommer tillbaks nästa år.


191008 - Dala Vatten & Avfall skall komma och justera reparationen på Vålsmorsvägen, igen...


190922 - protokoll från senaste styrelsemöte är nu upplagt under fliken Nyheter.


190911 - Angående trädfällning har vi fått information från kommunens ansvarige - Vi har ingen exakt tidsplan än förutom att det ska ske under hösten. Vi hade ett ”trädmöte” här på kommunen tidigare då vi bland annat tog upp avverkningen i ert område.


Återkommer med mer information när det närmar sig.


190911 - Vi har varit i kontakt med Dala Vatten & Avfall angående vad som händer med reparationen på Vålsmorsvägen. Fick följande svar;


Det kommer att dröja några veckor/månad till innan vi asfalterar där, schakten måste torka ur och sätta sig så att inte det blir svackor senare.

190911 - Vi har slamsugit två brunnar på nedre Smiängsvägen efter skyfallet.

Killen på spolbilen sa att den ena brunnen är trasig och kommer att kollapsa om den inte repareras. Kontakt är nu tagen i ärendet med Dala Vatten & Avfall.

190911 - åtgärdat;


- en ny barngunga är monterad på          gungställningen i lekparken


- två potthål är lagade med 40 kg kall    asfalt. Ett på Vålsmorsvägen och ett    på den övre gångvägen 

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved