Start

Välkommen till Västra Hjortgården!


Byggnadsplanen för Västra Hjortgårdsområdet fastställdes 24 juni 1975.


Rättviks kommun ansökte 1982 om lantmäteriförrättning för bildande av gemen-samhetsanläggning för vägar och grönområden inom Västra Hjortgårdsområdet. Ansökan innefattade även bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen.


881124 beslöt Rättviks kommun att anslå pengar efter det att krav rests från de boende angående färdigställande av exploateringsområdet, under förutsättning att samfällighetsförening bildades.


Vid ett informellt möte, under november 1989, mellan handläggande tjänstemän vid Rättviks kommuns tekniska kontor och representanter för de boende i området klargjordes i samförstånd omfattningen av iståndsättningsåtgärderna i enlighet med utförd besiktning.


Texten hämtad ur informationsdokument Lantmäteriet 901112, dnr W7 87 117.

Årsstämma 2020


Måndag 20 april kl 18 i Bystugan. Kallelse med dagordning och tillhörande dokument är utdelati brevlådan 200406, 14 dagar före mötet.


Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast

20 mars.


Dagordning och övriga dokument laddar ni ner här.


Välkomna!

Pågående ärenden och åtgärder - 200406


  • Trafikverket reparation räcke
  • Rättviks kommun trädfällning
  • ESV/Trafikverket bidrag reparation Vålsmorsvägen
  • Reparation och slamsugning rännstensbrunnar

200406 - protokoll senaste styrelsemöte #23

finns under Nyheter, nästa styrelsemöte 200608.

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved