Medlemsavgift

Medlemskap

Ägarna av de fastigheter som har andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar betalar en årsavgift till föreningen, för närvarande

1 250 kr per år, som skall vara betald senast den 1 oktober innevarande år.

Bankgiro 634-6571.


Debitering sker enligt Lantmäteriets förteckning över fastighetsägare per den 1 oktober eller senare. Det är alltså lagfarten som bestämmer betalningsansvaret. Den som är registrerad ägare av fastigheten då registret tas ut är alltså betalnings-ansvarig för kommande års medlemsavgift. Den som säljer sin fastighet ska själv komma överens med den nya ägaren om hur fördelning av betalning av medlemsavgiften ska ske.