Samfällighetsföreningen

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter. Det som styr samfälligheten är i första hand lagar, i andra hand stadgar och anläggningsbeslut och i tredje hand stämmobeslut.


Västra Hjortgårdens Samfällighetsförenings syfte är att värna om områdets karaktär, natur, vidare-utveckling och underhåll. Rent konkret kan man säga att samfällighetsföreningen bland annat ansvarar för;


• väghållning - plogning, sandning, ytbeläggning, dikesrensning mm

• grönområdes och skogsvård

• trafiksäkerhet i form av cykel- och gångvägar, målning av övergångsställen, fartdämpande åtgärder

• arbetsdagar då vi förbättrar vår närmiljö och lär känna våra grannar, 2 gånger/år


Den löpande skötseln av föreningens åtaganden, ekonomi och beslutsfattande hanteras av styrelsen. Den väljs varje år på årsstämman där även övergripande beslut fattas som sedan vägleder styrelsens agerande under det kommande året. Styrelsen har minst sex möten/år där de löpande punkterna på dagordningen tas upp samt eventuellt nya ärenden hanteras, t ex ärenden som inkommit från delägare i samfälligheten. Vill du komma i kontakt med styrelsen mejlar du till info@hjortgarden.se.


Medlemskap

Ägarna av de fastigheter som har andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar i föreningen.

Samtliga medlemmar betalar en årsavgift till föreningen, för närvarande 1 000 kr per år.


Debitering sker enligt Lantmäteriets förteckning över fastighetsägare per den 1 oktober eller senare. Det är alltså lagfarten som bestämmer betalningsansvaret. Den som är registrerad ägare av fastig-heten då registret tas ut är alltså betalningsansvarig för kommande års medlemsavgift. Den som säljer sin fastighet ska själv komma överens med den nya ägaren om hur fördelning av betalning av medlemsavgiften ska ske.


Teknisk Instruktion för fastighetsägare i Västra Hjortgården

Varje fastighetsägare bör ha tillgodogjort sig den tekniska instruktionen. Viktigt att notera är att fastighetsägaren har skyldighet att själv hålla röjt i eget dike och på tomten.


Ägarbyte

Västra Hjortgårdsområdets samfällighetsförening baserar sitt medlemsregister på Lantmäteriets registrering av lagfarna ägare.


Den (eller de) som står som lagfaren ägare till fastigheten per den 1/10 eller senare är betalnings-ansvarig för årsavgiften till nästkommande debitering. Då görs ett nytt registerutdrag. Det åligger säljaren att vid ägarbyte kontrollera med Lantmäteriet att registrering skett i lagfartsregistret.


Eventuell avgiftsfördelning skall regleras mellan säljare och (ej ännu registrerad) köpare till fastigheten. Därmed är detta en uppgörelse som står utanför Samfällighetens ansvar och åtagande.